Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014

Golden scales of justice, gavel and books on grey background

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r.

Na podstawie przepisu art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466), straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń.

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia%20prawne.aspx?ItemID=664&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Karna&el2=2014